Yvon Landry Mvogo

photo of Yvon Landry Mvogo

Name: Yvon Landry

Last Name: Mvogo

Nationality: Switzerland

Date of Birth: 06 Jun 1994 Age: 28

Country of Birth: Switzerland Place of Birth: Yaounde

Position: Goalkeeper

Height: 190 cm Weight: 90 Kg

Yvon Landry Mvogo SEASON STATISTICS

Season Team Competition
2022 /23
1183 14 14 0 0 0 0 0
2022 /23
0 0 0 0 0 0 0 0
2022
PSV
0 0 0 0 0 0 0 0
2021 /22
PSV
720 8 8 0 0 0 0 0
2020 /21
PSV
2970 33 33 0 0 0 0 0
2019 /20
180 2 2 0 0 0 0 0
2022
0 0 0 0 0 0 0 0
2020
0 0 0 0 0 0 0 0
2020
0 0 0 0 0 0 0 0
2017
720 8 8 1 0 0 0 0

Yvon Landry Mvogo’ MATCHES